Oznámenie o ochrane osobných údajov

Sme radi, že ste prejavili záujem o našu spoločnosť a produkty. Whirlpool Group (ako je definovaná nižšie) berie Vaše práva na ochranu osobných údajov veľmi vážne a zaviazali sme sa zlepšiť Vaše zákaznícke skúsenosti v súlade so všetkými platnými zákonmi a nariadeniami o ochrane údajov. Nižšie nájdete naše oznámenie o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje spôsob spracovania Vašich osobných údajov.

Vzhľadom na uvedené spoločnosť Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o., založená podľa slovenskej právnych predpisov, ktorá je súčasťou skupiny Whirlpool Group (“Whirlpool Group“) so sídlom Galvaniho 17/C, Bratislava 82009. Taliansko (“Whirlpool“, “my“ alebo “nás“), ako správca údajov, má v úmysle poskytnúť jednotlivcom, okrem iného užívateľom (“Užívatelia“, “Vy“ alebo “Vás“) tejto webovej stránky (“Webová stránka"), informácie o metódach používaných na zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov v súlade s Európskym nariadením o všeobecnej ochrane údajov č. 679/2016 (ďalej len “Nariadenie“) a ďalšími platnými miestnymi zákonmi a predpismi.

INFORMÁCIE, KTORÉ ZHROMAŽĎUJEME Zhromažďujeme (1) osobné údaje, ktoré ste s nami dobrovoľne zdieľali, (2) údaje týkajúce sa Vašej činnosti na webovej stránke a (3) informácie poskytnuté alebo zhromaždené z iných zdrojov. Nezhromažďujeme osobitné kategórie Vašich osobných údajov (napr. zdravotné alebo súdne údaje). Pre ďalšie informácie kliknite tu.
AKO VYUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE Vaše osobné údaje používame na to, aby sme Vám poskytli požadované služby, okrem iného možnosť využívať webovú stránku, reagovať na požiadavky a interagovať s našimi službami. Iba s Vaším súhlasom môžeme spracovať Vaše osobné údaje tak, aby sme Vám mohli zaslať individualizovanú marketingovú komunikáciu vrátane ponúk a zliav od nás a našich dôveryhodných partnerov. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
NA ZÁKLADE ČOHO POUŽÍVAME VAŠE ÚDAJE Vaše údaje používame na to, aby ste mohli používať webovú stránku a príslušné služby. Vaše osobné údaje sú tiež zhromažďované preto, aby sme splnili zákonné povinnosti alebo chránili oprávnené záujmy spoločnosti Whirlpool. Bez určitých údajov Vám možno v niektorých prípadoch nebudeme schopní ponúknuť služby alebo poskytnúť prístup k webovým stránkam. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
AKO DLHO UCHOVÁVAME VAŠE ÚDAJE Vaše osobné údaje používame po dobu nevyhnutne nutnú k dosiahnutiu zamýšľaného účelu. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
ČO ROBÍME, ABY SME CHRÁNILI VAŠE ÚDAJE Bezpečnosť Vašich údajov je pre nás prioritou. Za týmto účelom sme zaviedli primerané administratívne, technické a fyzické opatrenia určené na ochranu Vašich osobných údajov pred stratou, krádežou, neoprávneným používaním, zverejnením alebo úpravou. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE Vaše údaje môžeme zdieľať s (1) poskytovateľom služieb, (2) s našimi sesterskými spoločnosťami a (3) s verejnými orgánmi, ak to platné zákony umožňujú. Na základe Vášho súhlasu môžeme Vaše osobné údaje zdieľať s našimi dôveryhodnými partnermi pre ich marketingové účely. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
PREVOD VAŠICH ÚDAJOV MIMO EHP Vaše dáta môžu byť prevedené na subjekty, ktoré sa nachádzajú mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V každom prípade sa vždy uistíme, že sú implementované primerané a vhodné bezpečnostné opatrenia v súlade s nariadením. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
VAŠE PRÁVA Okrem iného máte právo na prístup, integritu, aktualizáciu, zmenu a odstránenie Vašich osobných údajov. Pre ďalšie informácie kliknite tu.
KONTAKTUJTE NÁS Môžete nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu data_protection_emea@whirlpool.com. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme meniť alebo aktualizovať v záujme dodržiavania platných zákonov.

1. DRUH SPRACOVÁVANÝCH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť Whirlpool spracuje nasledujúce kategórie údajov: Môžete nás kontaktovať pomocou kontaktného formulára. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov môžeme meniť alebo aktualizovať v záujme dodržiavania platných zákonov.

a) Údaje týkajúce sa priamo Vás

Spoločnosť Whirlpool spracováva osobné údaje o Vás zhromaždených alebo poskytovaných prostredníctvom niekoľkých zdrojov, vrátane, ale nie výhradne, osobných údajov, ktoré ste nám poskytli priamo pri otvorení účtu a / alebo pri registrácii zakúpeného produktu, rovnako ako pri podaní žiadosti o informácie, pomoc a nákup produktov Whirlpool v internetovom obchode, ako je meno, priezvisko, adresa bydliska, e-mail, telefónne číslo.

Tieto údaje sú spracovávané iba v miere, v akej je nevyhnutné sledovať účely ustanovené v tomto oznámení o ochrane osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool je povinná uchovávať osobné údaje anonymne a tieto údaje odstrániť, ak na účely spracovania nepotrebuje osobné údaje v identifikovateľnej podobe.

b) Údaje o prehliadaní webu

Webové stránky zhromažďujú osobné údaje užívateľov z technických a funkčných dôvodov. Takéto údaje nie sú zhromažďované za účelom identifikácie pžívateľa, ale môžu na identifikáciu slúžiť, napríklad ak by bolo potrebné porovnanie údajov s inými údajmi tretích strán. Táto kategória údajov zahŕňa IP adresu a názov domény počítača užívateľa, adresy URI (Uniform Resource Identifier - Jednotný identifikátor prostriedku) požadovaných zdrojov, čas požiadavky, metódu odosielania požiadavky na server, veľkosť súboru prijatého ako odpoveď, číselný kód týkajúci sa stavu odpovede zo servera a ďalšie parametre súvisiace s operačným systémom používaným na zariadení užívateľa. Tieto údaje sa používajú len na zhromažďovanie anonymných štatistických informácií o používaní webovej stránky a na kontrolu ich správneho fungovania a uchovávajú sa v súlade s požiadavkami na uchovávanie záznamov. Tieto údaje môžu byť použité pre zistenie zodpovednosti v prípade možných digitálnych zločinov proti webovej stránke. Na našich webových stránkach môžeme tiež zhromažďovať osobné údaje prostredníctvom rôznych kategórií súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete v našom Oznámení o súboroch cookie.

2. ÚČELY SPRACOVANIA

V relevantných prípadoch spracujeme Vaše osobné údaje, ktoré sme zhromaždili alebo ste nám poskytli, na nasledujúce účely:

a) umožnenie registrácie na webovej stránke otvorením osobného účtu, registrácia produktu na webových stránkach a zakúpenie produktu na webových stránkach;
b) dokončenie online nákupu produktu a poskytovanie doplnkových služieb (popredajné služby, predchádzanie podvodom, riadenie výnosov);
c) vykonávanie dodania našich výrobkov k Vám domov a poskytnutie akýchkoľvek požadovaných služieb;
d) zabezpečenie opravy Vášho produktu;
e) správa žiadostí o informácie, ktoré nám zašlete, vrátane riešenia sťažností a komunikácií prijatých prostredníctvom našej interaktívnej chatovej služby;
f) účasť na podujatí s odmenou / súťaži;
g) dodržiavanie zákonných ustanovení a predpisov a presadzovanie vlastných práv na súde;
h) na základe Vášho súhlasu, a bez toho, aby bol dotknutý oprávnený záujem spoločnosti Whirlpool, Vám elektronicky zasielať individualizované marketingové komunikácie týkajúce sa našich produktov a služieb (vrátane e-mailu, SMS, MMS, oznámení sociálnych sietí, mobilných aplikácií);
i) ak sa odhlásite, kontaktovať Vás pre marketingové účely telefonicky (neautomatizovane) a prostredníctvom papierovej pošty;
j) za účelom zaslania oznámenia zákazníckeho servisu týkajúceho sa výrobkov, ktoré ste registrovali, alebo o ktoré ste prejavili záujem, a pre vykonanie prieskumov zákazníckej spokojnosti;
k) na základe Vášho súhlasu zdieľať Vaše osobné údaje pre individualizovanú marketingovú komunikáciu s našimi vybranými dôveryhodnými partnermi, ako je uvedené v časti 6 nižšie a;
l) vykonávanie činností užitočných pre prevod podniku a podnikových útvarov, prevzatie, fúzie, rozdelenia alebo iné premeny a pre vykonanie takýchto transakcií.

3. PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE

a) Poskytovanie osobných údajov podľa § 2 ods. a), b), c), d), e) a f) je nevyhnutné na účely, na ktoré boli údaje poskytnuté alebo s nami zdieľané, čo zahŕňa okrem iného registrácie na webových stránkach, online nákup produktov a použitie špecifických sprievodných služieb, ako aj účasť na propagačných akciách a súťažiach;
b) Poskytovanie osobných údajov na účely podľa § 2 ods. g) je povinné, pretože to vyžadujú platné zákony;
c) Poskytnutie osobných údajov na účely podľa § 2 ods. h) a k) je nepovinné. Bez Vášho súhlasu Vám spoločnosť Whirlpool, spoločnosti patriace do skupiny Whirlpool a / alebo dôveryhodní partneri, nebudú môcť posielať individualizovanú marketingovú komunikáciu automatizovanými prostriedkami. V žiadnom prípade nebudeme po odobratí súhlasu užívateľa ďalej spracovávať osobné údaje pre účely podľa ods. h) a k) uvedených vyššie. Očakávame, že súhlas s prijímaním marketingových oznámení a zdieľaním dát (ak je to možné) je udelený subjektom údajov, ktorého osobné údaje boli poskytnuté;
d) Poskytovanie osobných údajov na účely podľa § 2 ods. i), j) a l) je nevyhnutné na uskutočnenie oprávnených záujmov spoločnosti Whirlpool a Whirlpool Group, ktorá bude zodpovedajúcim spôsobom vyvážená s Vašimi záujmami.

V súlade s platnými zákonmi o ochrane osobných údajov môžeme tiež používať elektronické kontaktné údaje (e-mail, telefónne číslo), ktoré sme zhromaždili v súvislosti s predajom produktu alebo služby, aby sme vám mohli zaslať individualizované marketingové komunikácie týkajúce sa podobných produktov alebo služieb. V takom prípade môžete proti takémuto použitiu Vašich elektronických kontaktných údajov namietať kliknutím na odkaz "odhlásiť" v dolnej časti e-mailu / SMS pri každom odoslaní prispôsobenej marketingovej komunikácie,lebo v súlade s oddielom 9 tohto oznámenia o ochrane osobných údajov nižšie.

4. UCHOVANIE ÚDAJOV

Spoločnosť Whirlpool bude spracovávať osobné údaje tak dlho, ako je nevyhnutné na dosiahnutie stanovených účelov podľa odseku 2 vyššie. V každom prípade platí táto doba uchovávania:

a) údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. a), b) a c), d), e) a f) budú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú k reakcii na žiadosti subjektov údajov a pre súlad s platnými zákonmi a predpismi;
b) údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. g) budú uchované po dobu povinne predpísanú ustanoveniami platného práva (napr. na daňové účely);
c) údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. h) a k) budú uchovávané pre maximálnu dobu uchovávania údajov stanovenú príslušnými ustanoveniami zákona a;
d) údaje zozbierané na účely oddielu 2, ods. i), j) a l) budú uchovávané po dobu nevyhnutne nutnú na uplatnenie oprávnených záujmov spoločnosti Whirlpool.

Uvedomte si, že doba uchovávania dát sa môže líšiť v závislosti od miestnych právnych predpisov.

5. POSTUPY PRE SPRACOVANIE ÚDAJOV

Vaše osobné údaje sú spracovávané s pomocou informačných technológií a / alebo fyzických prostriedkov a sú chránené primeranými bezpečnostnými zariadeniami, ktoré sú vhodné na zaistenie dôvernosti a bezpečnosti osobných údajov. Spoločnosť Whirlpool prijíma najmä príslušné administratívne, technické, osobné a fyzické opatrenia určené na ochranu osobných údajov chránených pred stratou, krádežou, neoprávneným používaním, zverejnením alebo zmenou.

Budeme zdieľať Vaše osobné údaje s našimi dôveryhodnými partnermi, ako našimi poskytovateľmi rozšírenej záruky, ktorí ich chcú použiť na účely priameho marketingu iba v prípade, že sme Vás jasne informovali a Vy ste nám dali výslovný súhlas, že to môžeme urobiť.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s(o):
a) spoločnosťami skupiny Whirlpool so sídlom v EHP a mimo EHP, ktoré konajú ako autonómni správcovia údajov;
b) našimi starostlivo vybranými dodávateľmi z radov tretích strán so sídlom v EHP a mimo EHP, ako sú prevádzkovatelia call centier, prepravné služby, poskytovatelia servisných služieb alebo asistenční technici a iní dodávatelia pracujúci v našom zastúpení v úlohe riadne menovaných spracovateľov dát pre účely opísané v tomto oznámení; inými tretími stranami v rámci podnikovej transakcie ako sú fúzie alebo predaj aktív.

Vo vyššie uvedených prípadoch musia tieto spoločnosti dodržiavať naše požiadavky na ochranu osobných údajov a zabezpečenia a nesmú používať nami poskytnuté osobné údaje pre akýkoľvek iný účel.

Pokiaľ dôjde k prenosu mimo EHP, zavedieme vhodné ochranné opatrenia v súlade s nariadením. Pozri najmä časť 7 nižšie.

7. OCHRANA SÚKROMIA MEDZI EÚ A USA A MEDZI ŠVAJČIARSKOM A USA

Whirlpool Corporation sa zúčastňuje a potvrdzuje, že spĺňa požiadavky ochrany súkromia medzi EÚ a USA a medzi Švajčiarskom a USA. Čo sa týka rámcov ochrany súkromia, spoločnosť Whirlpool Corporation sa zaviazala podriadiť všetky osobné údaje prijaté od členských štátov EÚ a Švajčiarska platným zásadám týchto rámcov. Ak sa chcete dozvedieť viac o rámcoch ochrany súkromia, navštívte zoznam ochrany súkromia Ministerstva obchodu USA..

Spoločnosť Whirlpool Corporation je zodpovedná za spracovanie osobných údajov, ktoré dostane na základe rámcov ochrany súkromia, a následne ich prevedie na tretiu osobu, ktorá koná ako zástupca v mene spoločnosti.  Spoločnosť Whirlpool Corporation dodržiava zásady ochrany súkromia pre všetky následné prevody osobných údajov z EÚ a Švajčiarska vrátane ustanovení o ďalšej zodpovednosti za prevod.

Pokiaľ ide o osobné údaje prijaté alebo prevedené na základe rámcov ochrany súkromia, spoločnosť Whirlpool podlieha regulačným právomociam Federálnej obchodnej komisie USA.

 

V určitých situáciách môže byť skupina Whirlpool povinná zverejniť osobné údaje v reakcii na zákonné požiadavky orgánov verejnej moci, vrátane požiadaviek na zabezpečenie národnej bezpečnosti alebo vymáhanie práva.

Pokiaľ máte nevyriešenú záležitosť týkajúcu sa ochrany alebo použitia osobných údajov súvisiacich s rámcom ochrany osobných údajov, a domnievate sa, že sme ho neriešili uspokojivo, môžete (bezplatne) kontaktovať nášho poskytovateľa riešení sporov, tretiu stranu so sídlom v USA, na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.

Za určitých podmienok, ktoré sú podrobnejšie opísané na webových stránkach ochrany súkromia, ak sa vyčerpali všetky ostatné metódy riešenia sporu, môžete byť oprávnení odvolávať sa na záväznej arbitráži.

8. MLADISTVÍ DO VEKU 18 ROKOV

Webová stránka nie je určená osobám mladším ako 18 rokov, údaje ľudí mladších ako 18 rokov tak Whirlpool ani vedome nezbiera.

9. PRÁVA SUBJEKTOV ÚDAJOV

Kedykoľvek a bez poplatku si môžete uplatniť a / alebo mať nasledujúce práva:
a) právo byť informovaný o účele a metódach spracovania Vašich osobných údajov;
b) právo na prístup k Vašim osobným údajom (všeobecne nazývané "žiadosť o prístup k údajom subjektu"). Tým získate kópiu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame;
c) právo požiadať o aktualizáciu alebo opravu osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. To Vám umožňuje upraviť neúplné alebo nepresné údaje, ktoré o Vás uchovávame, aj keď možno bude nutné overenie správnosti nových údajov, ktoré nám poskytnete;
d) právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov. To Vám umožňuje požiadať o zmazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, pretože neexistuje dôvod, prečo by sme ich mali ďalej spracovávať. Máte tiež právo požiadať o zmazanie alebo odstránenie Vašich osobných údajov, pri ktorých ste úspešne uplatnili svoje právo namietať proti spracovaniu alebo kde sme povinní Vaše osobné údaje vymazať v súlade s miestnymi zákonmi. Upozorňujeme Vás však, že Vašim požiadavkám na vymazanie nemusíme vždy vyhovieť z konkrétnych právnych dôvodov, ktoré Vám budú v čase Vašej požiadavky prípadne oznámené;
e) právo obmedziť spracovanie Vašich osobných údajov. To Vám umožňuje požiadať o pozastavení spracovania Vašich osobných údajov v nasledujúcich situáciách: (a) ak chcete, aby sme zistili presnosť údajov; (b) ak je naše používanie údajov nezákonné, ale nechcete, aby sme ich vymazali; (c) v prípade, že potrebujete údaje uchovať, a to aj vtedy, keď to už nepotrebujeme, pretože potrebujete založiť, uplatniť alebo obhájiť právne nároky; alebo (d) ste vzniesli námietky proti využívaniu Vašich údajov, ale musíme overiť, či nemáme nadradené oprávnené dôvody na ich použitie;
f) právo namietať proti úplnému alebo čiastočnému spracovaniu Vašich osobných údajov, kde sa spoliehame na oprávnený záujem (alebo oprávnený záujem tretej strany), a údaje obsahujú niečo o Vašej konkrétnej situácii, čo Vás vedie k námietke proti spracovaniu, lebo ste presvedčení, že to má dopad na Vaše základné práva a slobody. V niektorých prípadoch môžeme dokázať, že máme presvedčivé oprávnené dôvody pre spracovanie Vašich informácií, ktoré prevyšujú Vaše práva a slobody.
g) v prípadoch, keď sa spoliehame na súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov, máte právo slobodne a kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov kliknutím na možnosť zrušenia odberu v dolnej časti marketingovej komunikácie;
h) právo na prenosnosť Vašich osobných údajov Vám alebo inému poskytovateľovi. Poskytneme Vám alebo tretej osobe, ktorú ste si vybrali, Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom strojovo čitateľnom formáte;
i) právo nás kontaktovať zaslaním e-mailu na adresu data_protection_emea@whirlpool.com;a
j) právo podať sťažnosť pred príslušnou vnútroštátnou ochranou údajov alebo súdnym orgánom.

Ak si prajete uplatniť vyššie uvedené práva alebo položiť akékoľvek otázky týkajúce sa osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame, prosíme o zaslanie e-mailu na adresu data_protection_emea@whirlpool.com alebo nám napíšte na adresu: Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s r.o. Galvaniho 17/C, Bratislava 82009, k rukám poverenca pre ochranu osobných údajov.

10. ZMENY A AKTUALIZÁCIA

Toto oznámenie o ochrane osobných údajov pravidelne aktualizujeme. Toto oznámenie o ochrane osobných údajov bolo naposledy aktualizované v máji 2018.