Ochrana súkromia

"Držiteľ spracovania"
Dáta vzťahujúce sa k identifikovaným alebo identifikovateľným osobám môžu byť z tohto webu spracované po konzultácii. "Držiteľ" takého spracovania je Whirlpool Slovakia HA sro v osobe jej súčasného generálneho riaditeľa s registrovanou kanceláriou v Galvaniho 17/C Bratislava 820 09 Slovakia. Zodpovedná za ochranu súkromia je Komisia pre súkromie Whirlpool Slovakia HA sro (ďalej len "Komisia"), ktorá sa nachádza v sídle spoločnosti.

Umiestnenie spracovania dát
Spracovania spojené s webovými službami poskytnuté na tejto stránke sa vykonávajú v ústrednej kancelárii vyššie spomínaného držiteľa, výlučne technickým personálom spoločnosti držiteľa a personálom určeným na spracovanie dát alebo osobami začlenenými na vykonávanie prípadných údržbárskych činností. Žiadne dáta odvodené z tejto webovej služby sa nepoužívajú na komunikáciu alebo šírenie. Osobné dáta poskytované užívateľmi, ktorí vyžadujú prenos informácií alebo ktorí sú predplatiteľmi informačných bulletinov sa používajú k jedinému účelu poskytovania požadovaných služieb.

Metódy spracovania
Osobné dáta sú spracované automatickými zariadeniami iba po obdobie striktne nevyhnutné na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli zhromaždené. Osobitné bezpečnostné opatrenia boli prijaté s cieľom zabrániť strate, nezákonnému alebo nesprávnemu použitiu alebo neoprávnenému prístupu k osobným údajom.

Práva zainteresovaných strán
Strany, na ktoré osobné dáta poukazujú, sú oprávnené kedykoľvek získať potvrdenie, či tieto dáta existujú, aby poznali ich obsah a pôvod a skontrolovať ich správnosť, alebo požiadať o pridanie aktualizácií alebo nápravu takých dát. Podľa uvedených zákonných požiadaviek sú strany oprávnené požadovať zrušenie, prevedenie na anonymnú formu alebo blokovanie dát spracúvaných v rozpore so zákonom a v každom prípade oponovať na zákonnom základe spracovania osobných dát. Takéto požiadavky by sa mali adresovať Komisii pre súkromie umiestnené vo Galvaniho 17/C Bratislava 820 09 Slovakia, email: comitato.privacy @ indesit.com. Táto politika ochrany súkromia môže podliehať platnej politike ochrany súkromia v čase použitia. So všetkými osobnými údajmi bude nakladané podľa Zákona o ochrane osobných údajov Zákon č 101/2000 Z. z.